Skip to content
generisk-farvevifte

Farvernes ABC: INTRODUKTION

Når man skal vælge farver til et rum, er der forskellige forhold af stor betydning, man skal få afdækket og være bevidst om, inden man starter med at male rummet.

Lysforhold
Ved enhver form for farvesætning, nyt byggeri som gammelt byggeri, er lyset af afgørende betydning. Lysets kvalitet, mængde og beskaffenhed er altså det helt grundlæggende og centrale for vores farveopfattelse, og er en særdeles variabel størrelse.

Det har vital betydning at få anskueliggjort og afdækket det givne rums specifikke lysforhold, inden man træffer det et endeligt farvevalg.

Det er det reflekterende lys, der skaber farverne. Da lyset aldrig er konstant, men hele tiden ændrer sig, ændrer vores opfattelse af de enkelte farver sig naturligvis også.

Den bedste lyskilde til at gengive farver er solen, og dette naturlige lys kan ligesom kunstig belysning forekomme i en både kold og varm udgave.

I eksempelvis et undervisningslokale, der primært anvendes i dagtimerne, vil der oftest være en kombination af naturligt forekommende lys og kunstig belysning. Hvis det er et nordvendt rum med store “lysåbninger”, vil der være et koldt lysindfald. Hvorimod et tilsvarende rum, der er sydvendt, vil få en varmere glød frem i farverne. Det har også stor betydning at forholde sig til de kunstige belysningskilders kvalitet og beskaffenhed. Såfremt det udelukkende er eksplosionslys (rørlys), der er anvendt, vil det bevirke en forholdsvis kold farvegengivelse, hvorimod glødelampebelysning (pærelys) vil gengive farverne generelt varmere.

“Gennemlysning” af et rum, hvor lyset kommer ind fra mange forskellige sider og fra mange forskellige niveauer, giver en diffus skyggeaftegning. Et sådant lokale kan med fordel farvesættes med et ikke for komplekst farvevalg.

“Udlysning” forekommer i rum, hvor der er særligt, meget koldt lys tilstede, og er et sådant rum samtidigt et, hvor der anvendes pc’er, som også er en kold og “skarp” lyskilde, bør hvid maling alene undgås.

De ovenfor beskrevne lysforhold er nogle af de mest centrale, og som man med fordel bør forholde sig analytisk til for at opnå det optimale resultat.

 

Byggestil
Byggestilens særlige arkitektoniske særkende og udtryk kan antyde en bestemt anvendelse af farverne, hvilket blandt andet har noget med farvekultur og farvetradition at gøre. Eksempelvis var væggene på gangarealer på skoler opført for hundrede år siden ofte inddelt med undervægge, som var bemalet mørkere og mere glansfulde end overvæggene.

 

Rummets funktion/brugergruppe
Rumfunktionen er også vigtig at tage i betragtning, når det rette og velkvalificerede farvevalg skal træffes. I et primært rum som for eksempel et klasselokale er det vigtigt at skabe en rolig, harmonisk og tryg stemning, som kan virke fremmende for indlæringen. Hvorimod et sekundært rum, som for eksempel et gangareal, hvor man generelt ikke opholder sig så lang tid, kan “bære” et stærkere og mere kontrastfyldt farvevalg.

Det er ligeledes vigtigt at være bekendt med, hvilken brugergruppe der fortrinsvis skal anvende det pågældende lokale. For eksempel vil de yngste elevers klasselokaler ofte være præget af elevernes egne kreationer, som der naturligvis farvemæssigt også skal være plads til. Omvendt er det også i sådanne lokaler, at et lidt stærkere farvevalg ofte ønskes anvendt. Man kan derfor med fordel pausere brugen af kulører ved anvendelsen af lyse neutrale nuancer.

 

Givne/fastlagte farver
Eksisterende farver og overfladekarakterer på eksempelvis møbler, gardiner gulvbelægning osv., som ikke kan ændres, og altså også vil være til stede når rummet er færdigmalet, har stor indflydelse på de bemalede fladers udtryk. Det er derfor vigtigt at træffe et farvevalg, hvor disse givne/fastlagte farver indpasses i helheden og harmonisk indgår i den samlede “farvesymfoni”.

 

Overflade/ malemateriale
Overfladens beskaffenhed og malematerialets karakter er af stor betydning for vores opfattelse af en given farve. Der er således stor forskel på, om overfladen eksempelvis er grovporøs eller finporøs – mat eller blank. Farven vil skifte udtryk, fordi lysrefleksionen varierer alt afhængigt af overfladens tekstur og glans.

Ovennævnte er nogle af de vigtigste faktorer at være bevidst om, inden det endelige farvevalg træffes. Det er også vigtigt at beslutte sig for, hvilket udtryk og hvilken stemning man gerne vil opnå og derudfra træffe sit farvevalg. Inden man maler de valgte farver op på de store flader, kan man med fordel afsætte mindre opstrøg på steder i rummet, hvor lysindfaldet er forskelligt. Man kan dermed se, om de valgte farver synes rigtige og velegnede til det pågældende rum, eller om der skal foretages en justering for at opnå det udtryk og den farvemæssige stemning, man havde intentioner om.

– Af Søren Scheffmann

Del dette indlæg